स्वागत छ 

कन्दमूल तरकारी विकास केन्द्र, सिन्धुलीको आधिकारिक वेबपेजमा


सूचना

प्रकाशन

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्रभुता सम्बन्धि ऐन, २०७५
अर्धबार्षिक स्वत प्रकाशन
स्वत प्रकाशन 2076/077
स्वत प्रकाशन श्रावण, भाद्र, असोज 2077/078
केन्द्रको बार्षिक प्रगति विवरण
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७४
नेपाल असल कृषि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५
गोलभेंडा "सृजना" खेती प्रविधि
तरकारी खेती प्रबिधिका लागि उन्मोचित तथा पञ्जीकृत तरकारी बालीका जातहरु सम्बन्धी (प्राबिधिक पुस्तिका )
कन्दमूल तरकारी बालि बारे जानकारी