गोलभेंडा "सृजना" खेती प्रविधि
तरकारी खेती प्रबिधिका लागि उन्मोचित तथा पञ्जीकृत तरकारी बालीका जातहरु सम्बन्धी (प्राबिधिक पुस्तिका )
कन्दमूल तरकारी बालि बारे जानकारी